محاسبه گر وزن ایده آل


جنسیت

نوع فریم بدنی

قد (سانتیمتر)
وزن ایده آل شما:

وزن ایده آل چیست؟

این سوالی میباشد که همه افراد در سنین مختلف از خود میپرسند و جوابهای مختلف عموماٌ به این سوال باعث سردرگمی افراد میگردد. باید بدانیم فرمولهای زیادی در اینترنت و یا کتب علمی میتوان یافت که بر اساس معیارهای خاص خود وزن ایده آل را محاسبه میکنند.

یکی از بهترین و کارآمد ترین روشها در محاسبه وزن ایده آل استفاده از فرمول دکتر دوین میباشد که در آن بر اساس زن یا مرد بودن محاسبه صورت میگیرد. در این روش تفاضل قد به اینچ از عدد 60 در عدد 2.3 ضرب شده و برای مردان به عدد 50 و برای زنان به عدد 45.55 اضافه میگردند. فرمول کامل به صورت زیر میباشد:

Devine Formula
Male Ideal Body Weight = 50 kg + 2.3 kg * ( Height(in) – 60 )
Female Ideal Body Weight = 45.5 kg + 2.3 kg *( Height(in) – 60 )

فرمول بروكا
اين روش براي هر فرد به راحتي قابل استفاده و محاسبه است. بر مبناي چنين محاسبه‌اي كافي است كه قد هر فردي را به سانتي‌متر اندازه‌گيري و از عدد بدست آمده مقدار صد سانتي‌متر كسر شود. به طور مثال شخصي كه ۱۷۵ سانتي‌متر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ كسر كرده كه عدد ۷۵ حاصل مي‌شود. اين عدد را وزن خام يا پايه مي‌گويند. جهت رسيدن به وزن ايده‌آل كافي است براي افرادي كه جثه متوسط دارند، براي خانم‌ها ۱۵ درصد و براي آقايان ده درصد از وزن خام كاسته شود.

در مورد وزن ایده آل بیشتر بدانیم